Regeringen utvärderar länsstyrelsens och Polismyndighetens uppgiftsfördelning – bland annat när djur omhändertas

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utvärdera hur länsstyrelsernas och Polismyndighetens verksamhet enligt tillsynslagen fungerar gällande hundar som angriper människor. Statskontoret ska också utvärdera hur ansvarsfördelningen mellan myndigheterna i fungerar i djurskyddsärenden.

Fler än 3 500 personer skadas varje år av attackerande hundar. Ägaren har alltid ansvaret för sin hund men i de fall det inte tas måste myndigheterna ingripa. I juni 2018 tog landets länsstyrelser över flera av de uppdrag som polisen tidigare hade vad gällde djur, men få av de anmälningar som gjorts till länsstyrelsen gällande angripande hundar har lett till någon åtgärd, vilket SVT visade i en granskning i fjol.

– Vi kan konstatera att det är alldeles för många som skadas av hundar varje år. Vi tillsätter nu det här uppdraget för att se över hur arbetet fungerar och om det behöver göras några justeringar. Det är viktigt att myndigheterna har rätt verktyg i sin verktygslåda för att kunna skydda omgivningen mot skador som hundar kan orsaka, säger landsbygdsminister Peter Kullgren i ett pressuttalande.

I uppdraget som i dagarna överlämnas till Statskontoret ingår även att utvärdera fundamentala frågor som rör ansvarsfördelningen mellan de olika myndigheterna gällande viss djurskyddsverksamhet. Exempelvis arbetet med omedelbara omhändertaganden av djur, där djuret lider.

Vidare ska Statskontoret analysera vilka förutsättningar länsstyrelserna och Polismyndigheten har för sitt arbete, om uppgiftsfördelningen mellan myndigheterna fungerar bra, om de har rätt befogenheter och arbetar på ett effektivt sätt och om lagstiftningen som styr deras arbete fungerar, enligt regeringens pressmeddelande.

I februari 2024 ska uppdraget redovisas.

Text Katarina Hörlin
Foto Mariola Grobelska, Unsplash

Läs mer om tidigare utredningar om myndigheternas ansvar