Ris och ros till de nya beteskraven

Igår presenterades de slutliga ändringarna i betesföreskriften för nötkreatur.

Efter en ovanligt kort remisstid har Jordbruksverket tagit till sig av den kritik som riktats mot ett av förslagen på ändrade regler inom djurhållningen för lantbrukets djur. Kritiken gällde att Jordbruksverket ändrat lydelsen så att kravet på bete för mjölkkor under vissa dagar istället blev utevistelse, utan krav på just bete.

– Det hade därmed inneburit ett minskat antal dagar på bete för mjölkkorna. Vi påpekade detta och nu efter remissrundan ser vi att Jordbruksverket tagit hänsyn till kritiken och ändrat tillbaka lydelsen till att handla om bete. Vi är glada över att det inte blivit någon sänkt betestid för mjölkkorna och nöjda med den delen av förslagen, säger Emma Brunberg, sakkunnig Djurskyddet Sverige.

Vilka delar är ni mindre nöjda med?
– Framför allt så önskar vi att Djurskyddet Sverige, andra djurskyddsorganisationer och forskare i djurskydd hade blivit inbjudna till diskussionen kring föreskriften i ett mycket tidigare skede. I övrigt har Jordbruksverket bland annat infört ett undantag som säger att kalvar för köttproduktion undantas beteskravet under sitt första levnadsår. Det är inte acceptabelt. Att djurägarna inte heller längre på något sätt behöver journalföra när djuren är ute på bete kan nog medföra att just beteskravet blir ännu svårare att faktiskt kontrollera, säger Emma Brunberg.

Finns det andra förändringar som är viktiga att lyfta fram?
– Vi hade ju helst sett att alla våra lantbruksdjur fick rätt till mer utevistelse än vad de har idag. Men med tanke på hur debatten kring beteskravet för mjölkkorna sett ut, där vissa aktörer till och med krävt att det helt skulle tas bort, så får vi ändå vara nöjda med att just den här delen vårt arbete gett resultat, säger Emma Brunberg.
Ytterligare två nyheter i föreskrifterna är att kravet på att betesdagarna måste vara sammanhängande tas bort och att djurägaren getts större frihet att välja när djuren ska få gå på bete.

Hela remiss-svaret och de nya föreskrifterna
Här är hela Djurskyddet Sveriges remiss-svar

Här är Jordbruksverkets ”Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m.”

Text: Katarina Hörlin
Foto: Elsa Frizell