Livsmedelsstrategin är presenterad

Idag lade regeringen fram sitt förslag till en nationell livsmedelsstrategi. Djurskyddet Sveriges generalsekreterare är positiv till flera av propositionens förslag.
– Men påfallande ofta när propositionen berör djurhälsa och djurskydd skrivs det utifrån människors perspektiv. Djurskydd är ju i första hand viktigt för djurens skull, säger Åsa Hagelstedt.

Livsmedelsstrategins övergripande mål ska, enligt regeringen, ”vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.” Regeringen konstaterar i strategin att djurskyddet inte ska sänkas.

– Det är bra. Men det är också en väldigt defensiv hållning. Svenskt djurskydd ska ju höjas! Inte minst då konsumenterna bedömer djurskyddet som en viktig faktor när de ska välja livsmedel i butiken. Ett högt djurskydd är en konkurrensfördel, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige.

De flesta förslag som rör djurskydd finns samlade i propositionens sjunde kapitel. Regeringen anser att förprövningen av djurstallar, alltså ett bygglov som krävs vid ombyggnad, nybyggnad och inredning av stallar bör vara obligatorisk.
– Jättebra! Precis som förslaget att inrätta ett vetenskapligt råd för djurskyddsarbete. Där har regeringen lagt två starka förslag, säger Hagelstedt, som dock ser med oro på regeringens starka betoning på att utveckla flexibiliteten i regelverken.

– Under förmiddagens presskonferens sa Sven Erik Bucht att det ska vara lätt att göra rätt. När jag läser i propositionen att ”regeringen avser att ge Jordbruksverket i uppdrag att fortsätta arbetet med att se över sina föreskrifter i syfte att göra dem mer målinriktade och flexibla där så är möjligt” tänker jag att om det i praktiken ska vara lätt att göra rätt så är det viktigaste att vi har tydliga och klara regler. Det underlättar både för djurägaren och djurskyddsinspektören om de exakt vet vilka regler som gäller, och framför allt garanteras djuret det skydd djuret har rätt till. En svepande föreskrift som att djuret ska ha ett stall stort nog att kunna röra sig fritt i, kommer att tolkas väldigt olika. Bättre då att sätta upp minimikrav exakt på centimetern hur stort ett sådant stall ska vara, säger Åsa Hagelstedt, som också ser mycket positivt på regeringens hållning att Sverige fortsatt ska verka för att stärka djurskyddet i EU.

– Dock vill jag säga att när det skrivs om sambandet mellan gott djurskydd och god djurshälsa ligger tyngdpunkten främst på hur människor får glädje av att lantbrukets djur mår bra, till exempel genom lägre risk för antibiotikaresistens. Det viktigaste när vi talar om djurskydd måste ju först och främst vara att djuren har en bra hälsa för sin egen skull, säger Åsa Hagelstedt.

Regeringen kommer att presentera en handlingsplan med konkreta åtgärder under våren. Livsmedelsstrategins övergripande och strategiska mål sträcker sig fram till år 2030. Också den globala djurskyddsorganisationen World Animal Protection är positiv till propositionen som presenterades idag.

– Det är bra att regeringen kastar konkurrenskraftsutredningens förslag om att Sverige ska försämra djurskyddet i papperskorgen. Förslaget var ogenomtänkt. Det fanns ingen representant i konkurrenskraftsutredningen som var expert på djurskyddsfrågor. Det är bra att regeringen slår fast att nivån på djurskyddet i Sverige ska bibehållas. Djurskydd är både en etisk fråga och ett mervärde för den svenska produktionen. Jag är enormt glad över att regeringen i strategin betonar att man ska arbeta för att höja nivån på djurskyddet globalt och inom EU, säger Roger Pettersson, generalsekreterare, World Animal Protection Sverige.

Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige. Bucht
Åsa Hagelstedt.                              Landsbygdsminister Sven Erik Bucht.

Läs mer om livsmedelsstrategin
Här finns propositionen att ladda ner från regeringens hemsida: En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och ökad tillväxt i hela landet, Prop. 2016/17:104
De övergripande och strategiska målen i Livsmedelsstrategin, läs dem här: Mål
Tidningen Djurskyddet har tidigare skrivit om arbetet inför en nationell livsmedelsstrategi. Några av artiklarna finns här:
Bra djurskydd är en konkurrensfördel
Bra djurskydd ska sälja svenska varor

Text: Katarina Hörlin
Foto: Elsa Frizell