Nu gäller nya föreskrifter för den som håller katter och hundar

Den 15 juni blir kraven på alla som har hund eller katt tydligare. Katter som går fritt ute ska inte kunna föröka sig oplanerat. Hundar ska dagligen få utlopp för sitt rörelsebehov. Alla hundar och katter ska ges möjlighet till mental stimulans. 

Den stora nyheten i föreskrifterna är att alla som låter sin katt gå fritt utomhus måste från och med den 15 juni se till att katten inte kan föröka sig oplanerat.

”Djurhållaren ska vidta nödvändiga försik­tighetsåtgärder för att förebygga oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion av de djur som han eller hon ansvarar för” säger 6 kap, 2§ i de nya föreskrifterna, som nyligen presenterades av Jordbruksverket.

Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okon­trollerat, står i de allmänna råden.
– Äntligen! Det här har vi kämpat för under lång tid. Det är kastrering och ID-märkning som behövs för att komma till rätta med det stora djurskyddsproblemet hemlösa katter, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare på Djurskyddet Sverige.

Utredningen om obligatorisk ID-märkning och registrering av katter har varit på remissrunda, men i skrivande stund kan departementet ännu inte ge besked om när nästa steg tas. Men från den 15 juni krävs alltså att de som låter sin katt gå ute också hindrar den från att föröka sig okontrollerat.

Syftet med de nya föreskrifterna har, enligt Jordbruksverket, varit att förtydliga vilket ansvar varje enskild katt- och hundägare har för att tillgodose hundens/kattens behov och klargöra vilken kompetens som krävs för att hålla hund eller katt.
”Reglerna beskriver tydligare vilka behov hunden och katten har och vilka funktioner och mål som ska uppnås för att ge djuren en god välfärd”, skriver Jordbruksverket i en sammanställning.

Föreskrifterna tar upp hur katter och hundar ska hållas, socialiseras och aktiveras. Exempel på dagliga behov som ska uppfyllas för hundar är att de erbjuds social kontakt med människor och andra hundar. Tillräcklig vila ska också erbjudas. Katter ska dagligen kunna klättra, klösa och vässa sina klor.

Det kan även bli tillåtet att skilja kattungar och hundvalpar från sina mödrar tidigare än minimiåldern på tolv veckor för katt respektive åtta veckor för hund.
Vid avvikelsen inför vi ett nytt krav på att en veterinär gör en hälsobedömning av kattungen samt att djurhållaren har observerat att kattungen helt har övergått till fast föda och uppvisar med sitt beteende att den är redo att hållas självständigt. Ett allmänt råd ger detaljerad upplysning om hur djurhållaren kan göra en sådan bedömning” förklarar Jordbruksverket i sin sammanställning och ställer där den följdfråga som de förväntar sig ska komma från djurskyddsorganisationerna: ”Men djurskyddsorganisationerna är kritiska till att ni tar bort den tidigare tydliga undre gränsen, varför gör ni det? ”

Svaret som Jordbruksverket ger sig själv är att:
Vi har lyssnat på djurskyddsorganisationernas kritik och återställt en tydlig gräns av minst 12 veckor (för katt och 8 veckor för hund, reds anm.) i föreskrifterna. Djurskyddsorganisationerna har dock påpekat att vi inte bör tillåta någon avvikelse från denna minimiålder. Efter en ny remissomgång har förslaget mötts av en god acceptans av många remissinstanser”

Jordbruksverket förutsätter kritik från djurskyddsorganisationer kring att det kan bli undantag från minimiåldern för att skilja ungen från sin moder. Åsa Hagelstedt, är Djurskyddet Sverige kritiska till detta?
Det är positivt att man lyssnat på vår kritik och förbättrat texten. Vi menar dock fortfarande att tolv respektive åtta veckor är minimigränser och det är olyckligt att öppna upp för andra än strikt veterinära undantag från detta, säger Åsa Hagelstedt.

Föreskrifterna tar även upp ”Hantering av omhändertagna djur”, avel och försäljning. Vi återkommer med en granskning av vad dessa regler innebär längre fram.

Text Katarina Hörlin
Foto iStock, Linda Bing & Anuscha Barwa/Unsplash

Ladda ner och läs  igenom föreskrifterna här
Minst en femtedel av de svenska hushållen har hund eller katt, enligt Jordbruksverkets statistik. Alla berörs direkt av de nya föreskrifterna. Ladda ner och läs på om kraven. Här finns de: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2020:8) om hållande av hundar och katter. (Saknr L102).

HEJ HUNDHÅLLARE, DETTA MÅSTE DU KUNNA! 

Här är kraven för att tillgodose hundars grundläggande behov

5 § Den som håller hund ska ha tillräcklig kompetens. Hundar ska hållas och skötas så att deras behov av social kontakt, mental stimulans, rörelse, tillräckligt med vila och upprätthållande av värmebalans tillgodoses. För att tillgodose dessa behov ska djur-hållaren säkerställa följande:

 1. Hunden erbjuds fysisk social kontakt med människor varje dag anpassad till dess individuella förutsättningar samt, om förutsättningar finns, med andra hundar.
 2. Hunden får utlopp för sitt rörelsebehov varje dag. Omfattningen ska anpassas efter djurets individuella förutsättningar.
 3. Hunden ges möjlighet till mental stimulans som är anpassad efter hundens individuella förutsättningar och specifika behov.
 4. Hunden får tillräckligt med vila.
 5.  Hunden kan upprätthålla värmebalans under största delen av dygnet.

Allmänna råd till 2 kap. 5 § punkt 3
För att uppfylla kravet på mental stimulans bör hunden få använda sitt luktsinne på olika sätt, jaga, leka, ha uppsikt och möjlighet att följa det som händer i sin omgivning, valla eller apportera. Om en veterinär har ordinerat restriktiv motion för en hund bör djurhållaren erbjuda djuret lämplig mental stimulans anpassad till dess förutsättningar. Detta innebär att djuret bör ges uppgifter att lösa utan eller med liten fysisk ansträngning.

KOLLA KATTÄGARE, HÄR ÄR KRAVEN!

Här är kraven för att tillgodose katters grundläggande behov

6 § Den som håller katt ska ha tillräcklig kompetens. Katter ska hållas och skötas så att deras behov av social kontakt, mental stimulans, att klättra, klösa, vila, gömma sig, söka föda och jaga samt upprätthålla värmebalans tillgodoses. För att tillgodose dessa behov ska djurhållaren säkerställa följande:

 1. Katten erbjuds social kontakt med människor normalt varje dag anpassad till dess individuella förutsättningar.
 2. Katten får möjlighet att klättra och klösa med sina klor varje dag.
 3. Katten kan komma åt lämplig plats för vila där den kan upprätthålla värmebalans största delen av dygnet.
 4. Katten har tillgång till gömslen samt en enskild, upphöjd plats under största delen av dygnet.
 5. Katten ges möjlighet att tillgodose sitt födosöks- och jaktbeteende.
 6. Katten ges möjlighet till mental stimulans anpassad efter dess individuella förutsättningar.

Allmänna råd till 2 kap. 6 § punkt 5 och 6
För att tillgodose kattens födosök, jaktbeteende och mental stimulans vid hållning av katter inomhus bör djurhållaren på flera platser sprida foder som katterna behöver söka efter och äta, använda aktiveringsbollar eller liknande utrustning, ordna en eller flera upphöjda platser där katten har uppsikt över sin omgivning samt ge katten möjlighet att gå igenom sin hemmiljö genom så kallad ”patrullering”. Vid jakt och lek bör katten få utföra fullständiga jaktsekvenser genom att tillåtas fånga det redskap som används, såsom vippor med fjäder eller liknande.

NÅGRA AV DE NYA HUNDREGLERNA

* Hunden erbjuds social kontakt med människor och/eller andra hundar varje dag.
* Hunden får utlopp för sitt rörelsebehov varje dag, utifrån individuella förutsättningar.
* Mental stimulans: hunden får använda sin nos, jaga, leka, apportera. Hur ofta kan variera mellan individer och raser.
* Hunden får tillräckligt med vila.
* Hunden kan hålla värme eller svalka sig under största delen av dygnet.
* Tuffare krav på luftkvalitet inomhus, särskilt gränsvärdet för ammoniak har kraftigt sänkts vilket ger djurskyddskontrollanter ett kraftigt instrument för att ingripa i vanvårdsfall, skriver Jordbruksverket.
* Mer omfattande reglering av hundens behov av avskildhet.
* Utökade krav på brandskydd i hundstallar.
* Tydligare krav på tillsyn och skötsel av hundar som exempelvis att vara uppmärksam på avvikande beteenden hos hunden, samt skötsel av päls, klor och tänder.
Källa: Jordbruksverket. 

 NÅGRA AV DE NYA KATTREGLERNA

* Allmänna råd om punktstädning för att öka kattens trygghet om den hålls i kattstall.
* Tuffare krav på luftkvalitet inomhus, särskilt gränsvärdet för ammoniak har kraftigt sänkts vilket ger länsstyrelsernas djurskyddskontrollanter ett kraftigt instrument för att ingripa i vanvårdsfall, enligt Jordbruksverket.
* Tydliga krav på att katter ska kunna hålla värme i koja och andra liggplatser.
* Mer omfattande reglering av kattens behov av avskildhet.
* Reglering, utifrån vetenskaplig forskning, av katter som hålls i par eller grupp.
*  Tydligare regler för miljöberikning för katter, med allmänna råd som förklarar mer.
*  Utökade krav på brandskydd i kattstallar.
* Tydligare krav på tillsyn och skötsel av katter, som att vara uppmärksam på avvikande beteenden, samt skötsel av päls, klor och tänder.
* Katten erbjuds social kontakt normalt varje dag, individuella förutsättningar styr.
* Katten ska få möjlighet att klättra, klösa/vässa sina klor varje dag.
* Katten ska få utlopp för sitt behov av vila och ha tillgång till en bekväm plats för vila.
* Katten har tillgång till gömslen och upphöjd plats.
* Katten ges möjlighet att tillgodose sitt födosöks- och jaktbeteende, och via ett allmänt råd komplementeras med exempel och tips.
* Katten ges mental stimulans, i ett allmänt råd ges exempel och tips.
Källa: Jordbruksverket