Besked om framtiden för svensk minkuppfödning väntas i slutet av oktober

13 svenska minkbesättningar smittades av SARS-CoV-2 ifjol. Därför tilläts inga nya minkungar födas i år. I slutet av oktober väntas besked om hur det blir 2022. Tre partier har tagit ställning för att avveckla svensk minkuppfödning. Nyligen beslutade Centerpartiet att inte verka för en avveckling.

Pandemin har påskyndat nedläggningen eller utfasningen av minkuppfödning i flera länder. Vid denna tid i fjol började avlivningen av minkar på de 150 besättningar på danska gårdar som smittats med SARS-CoV-2. För att hindra att smittan spreds fattade den danska regeringen beslutet att samtliga landets omkring 15 miljoner minkar skulle avlivas. Förbudet att föda upp mink gällde hela 2021 och en majoritet i det danska folketinget är för att förlänga förbudet till hela 2022, uppger Danmarks radio, DR.dk Samtidigt pågår ett intensivt arbete i en så kallad mink-kommission som ska reda ut om regeringen begick något fel när den krävde att samtliga minkar skulle avlivas.

Den sista minkfarmen i Nederländerna stängdes i februari 2021 efter en omfattande smittspridning, och i Frankrike gav miljöministern Barbara Pompili beskedet att Frankrike gradvis kommer att stänga ner sina minkgårdar.

I Sverige konstaterades det första fallet av SARS‑CoV‑2 på mink den 23 oktober i fjol. Gården låg i Blekinge och strax därefter upptäcktes smittor i ytterligare tolv besättningar. Jordbruksverket, SJV, beslutade utifrån Statens veterinärmedicinska anstalts, SVA:s, och Folkhälsomyndighetens riskbedömning att förbjuda parning på samtliga landets minkfarmer under 2021 för att hindra smittspridning. Avelsdjuren fick dock behållas. Valpningsförbudet gäller fram till den 31 december i år.

”För minknäringen innebär det att farmerna enbart får hålla de befintliga avelsdjuren och inte kommer att ha någon pälsproduktion under 2021. Pälsproduktionen kan återupptas 2022, om pandemiläget tillåter det” skriver SJV på sin hemsida.

Regeringen släppte i princip alla de största pandemirestriktionerna den 29 september under sitt fjärde och nästsista steg för avvecklandet av restriktionerna. Vi frågar SJV: Hur ser läget ut för svensk minknäring nästa år, kommer pälsproduktionen att återupptas?
– Vi är inte klara med hur det kommer att bli kommande år. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har fått ett uppdrag att göra en riskvärdering för minkhållningen och de kommer att involvera Folkhälsomyndigheten i arbetet. Vi förväntar oss ett svar i slutet av oktober, svarar SJV:s chefsveterinär Håkan Henrikson via Jordbruksverkets pressjour.

Minknäringen är sedan länge hårt kritiserad. Att sätta rovdjur, som i det fria rör sig över stora ytor och simmar för att söka föda, i små gallerburar är ett hån mot djurskyddet, anser kritikerna och hänvisar till djurskyddslagen som slår fast att djur ska kunna utöva naturliga beteenden. Veterinärer, forskare, djurskydds- och djurrättsorganisationer har länge krävt ett förbud.

Inom det politiska fältet har Vänsterpartiet och Miljöpartiet sedan lång tid tillbaka tagit ställning för en avveckling av svensk minkhållning. Liberalerna anslöt sig till samma hållning i mars i år. Avvecklingen föreslogs antingen ske genom skärpta djurskyddskrav eller ett förbud. ”I båda fallen bör det finnas en omställningstid. Vid förbud bör företagarna kompenseras ekonomiskt”, slog Liberalerna fast.

När Centerpartiet häromveckan höll sin partistämma lyftes frågan om minkgårdarnas framtid i en motion. Den föreslog att stämman skulle fatta beslutet att partiet framöver ska verka för ett förbud mot minkfarmer och annan pälsindustri. Stämman följde partistyrelsens linje och avslog förslaget.

– Väldigt tråkigt att Centerpartiet inte röstade för att införa ett förbud mot djur i bur, en modern djurhållning och en framtida svensk animalieproduktion kan inte innehålla burar. Jag hoppas att Centerpartiet trots att man inte antog förslaget om att förbjuda minknäringen inser att den nuvarande hållningen av mink inte lever upp till den svenska djurskyddslagen och att man verkar för att ge ekonomisk ersättning till minkuppfödare som ställer om till annan verksamhet som inte hotar varken djur- eller smittskydd, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige.

Inför Centerpartistämman blossade en debatt upp i lantbrukstidningen ATL efter att professor emiritus Bo Algers, djur- och växtodlingsbonden Adam Arnesson och mjölkbonden Fredrik Cleve Kjellröier i ett inlägg påtalat att partistämman nu hade en unik chans att se till att Sveriges djurskyddslag faktiskt omsätts i praktiken och visa vägen för andra länder.

VD:n för Svensk Mink, Jörgen Martinsson, svarade i en replik att svensk minknäring är välkontrollerad via den europeiska pälsdjursmärkningen WelFur varifrån inspektörer kommit och gått igenom minkgårdarna, likaså har etologer besökt gårdarna och dessutom har veterinärer via deras eget djuromsorgsprogram, Minkhälsan, besökt gårdarna kontinuerligt sedan tio år.

Han hävdade att Algers, Arnesson och Kjellröier ”springer djurrättsaktivismens ärenden” och gick på ”känslor i stället för att lugnt och sansat analysera situationen eftersom det inte gagnar deras intresse.”
– Svensk Minks argument visar mest bara på att det är en bransch som inser att sakargumenten tryter, säger Bo Algers, som anser att Centerpartiets beslut att inte verka för att förbjuda minkuppfödning är tragisk.

– Man påpekar att minknäringen är kontrollerad och påstår att den uppfyller ambitiösa djurskyddsregler. Men man vill helt enkelt inte ta till sig den vetenskap som många forskare som inte betalats av minknäringen presenterar. Med sådana skygglappar vill Centern fortsatt låta minkar lida i sina burar, säger Bo Algers.

Text Katarina Hörlin
Foto Elsa Frizell & iStock

Så motiverade Centerpartiets partistyrelse sitt ställningstagande

”I den svenska djurskyddslagen framgår att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Det framgår också att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att deras välfärd främjas, att de kan utföra sitt naturliga beteende och att beteendestörningar förebyggs. Utöver dessa grundläggande bestämmelser har Jordbruksverket rätt att meddela föreskrifter för flertalet djurslag. Det gäller bl.a. uppfödning och hållande av pälsdjur.
Förslag som syftar till att förbjuda eller avveckla svensk minkuppfödning anser partistyrelsen i första hand måste bedömas efter djurens mående. Välfärden hos mink inom pälsproduktionen har utvärderats vid ett flertal tillfällen och den senaste gången bara för några år sedan. Bedömningen från den utvärderingen var att djurvälfärden för mink har förbättrats de senaste åren och att resultaten från utvärderingen inte motiverar några regeländringar eller förbud. Partistyrelsen gör ingen annan bedömning och anser därför att det inte finns tillräckliga djurskyddsskäl för att införa ett förbud för det 40-tal minkfarmer som finns i Sverige.”
Källa: Kommitté 5, Landsbygd och Jordbruk, Miljö Klimat och energi

Om minkar och smittspridning 

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, konstaterade ifjol att ”Det framstod tydligt att mink hade en särställning bland djur, såväl när det gäller sannolikhet att infekteras med SARS-CoV-2, som förmåga till uppförökning av viruset. Detta gäller även smittspridning som kan ske inte bara till andra minkar, utan också till människor i minkarnas närhet”
Därför infördes ett förbud mot att avla fram fler minkar i Sverige under 2021. Avelsdjuren fick behållas och genom en obligatorisk övervakning av alla minkgårdar där samtliga avlidna minkar provtogs och proverna analyserades hos SVA hölls smittspridningen under kontroll.
I år upptäcktes viruset SARS-CoV-2 som kan leda till sjukdomen Covid-19 på en minkgård. SVA framhöll dock att till skillnad från det muterade virus som spreds via minkar i Danmark och Nederländerna var detta ”en ursprunglig virustyp som cirkulerat i olika länder sedan våren 2020”.

Minknäringen och djurskyddet

Tidningen Djurskyddet har sedan länge bevakat minkfrågan. Här nedan finns länkar till mer läsning:

Danmark avlivar 150 minkbesättningar med start idag – i Sverige lyfts krav på att minkuppfödningen fasas ut

Landsbygdsministern tänker inte avveckla svensk minkuppfödning för närvarande

Minkarna i pälsdjursuppfödningen

Om minkars naturliga beteende

”Minkutvärderingen är ett hån mot djurskyddet”