Arlagårdens lantbrukare får djurförbud gällande mjölkkor

Den omskrivne lantbrukare vars djurhållning stod i fokus i SVT:s Uppdrag gransknings reportage Arlagården har nu fått djurförbud – med vissa undantag – av länsstyrelsen i Gävleborg.

Lantbrukaren får inte hålla djur för mjölkproduktion längre. Han får som mest hålla totalt trettio nötkreatur och de får endast hållas i direkt anslutning till den fastighet där han faktiskt bor. Förbudet gäller tills vidare.

Det framgår av länsstyrelsen i Gävleborgs beslut, som fattades i slutet av juli.

Länsstyrelsen skriver att den gjort flera kontroller av djurhållningen sedan 2010. Under perioden 2018–2021 har den gjort nio kontroller. ”Vid sju av kontrollerna har brister i djurhållningen konstaterats vilket resulterat i att Länsstyrelsen vid fyra tillfällen förelagt dig att åtgärda bristerna.”

Bristerna har framför allt varit magra, smutsiga och skadade djur i besättningen, trasig inredning och för små utrymmen för djuren att hållas i. Trots att länsstyrelsen påpekat bristerna och i flera fall förelagt lantbrukaren att åtgärda dem har ingen förbättring av djurhållningen skett ”snarare har djurhållningen försämrats under perioden”, enligt länsstyrelsen i Gävleborg, som slår fast att ”bristerna har i de flesta fall varit allvarliga och av väsentlig betydelse ur djurskyddssynpunkt”.

Lantbrukaren, som nyligen friades av tingsrätten efter att åtalats för djurplågeri och brott mot djurskyddslagen, framför i sitt yttrande att en av orsakerna till bristerna var det stora avståndet mellan bostaden och gården där djuren hölls. Länsstyrelsen skriver att den vill förtydliga att ”du i egenskap av djurhållare har det fulla ansvaret att din djurhållning når upp till lagstiftningens krav, även om du bott långt ifrån den gård där djuren hölls och i stor utsträckning haft anställd personal som utfört den dagliga skötseln av djuren”.

Länsstyrelsen bedömer att djurhållaren har en ”begränsad förmåga att ha hand om klövbärande djur i enlighet med djurskyddslagstiftningen. ( – – – ) Förutsättningar föreligger därför att förbjuda dig att ha hand om fler än 30 nötkreatur och att du inte får hålla nötkreatur för mjölkproduktion. Förbudet får anses stå i rimlig proportion till de olägenheter som kan antas uppstå för dig” skriver länsstyrelsen och fortsätter:

”Länsstyrelsen bedömer att avståndet mellan din bostad och den gård där du höll djuren kan vara en av orsakerna till att brister i din djurhållning uppstod. ( – – – ) Länsstyrelsen finner det därför motiverat att besluta att du endast får hålla nötkreatur i direkt anslutning till den fastighet där du är folkbokförd.”

Lantbrukaren ska inom sex veckor göra sig av med de eventuella djur han äger eller har hand som omfattas av beslutet.

Text Katarina Hörlin
Foto Elsa Frizell

Läs tidigare artiklar om Arlagården

Arlagårdens lantbrukare frias av tingsrätten

Uppdrag Granskning visar svåra missförhållande på en Arlagård

”Stort antal levande individer bakom siffrorna – så får det inte se ut”