Uppsala djurförsöksetiska nämnd avslår Växa Sveriges ansökan att få förvägra 1 500 kor sommarbete

Växa Sveriges ansökan att låta 1 500 kor hållas inomhus under sommaren istället för att gå ut på sitt lagstadgade sommarbete avslogs av Uppsala djurförsöksetiska nämnd. Beslutet togs i januari och blev offentligt idag.

Redan för snart två år sedan var en liknande ansökan från LRF Mjölk och Växa Sverige uppe för bedömning i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd. Också den fick avslag.

Nyttan av att undanhålla 2 500 mjölkkor möjligheten till bete sommartid överstiger inte lidandet för korna, konstaterade Göteborgs djurförsöksetiska nämnd och avslog därför ansökan.
– Bra beslut av nämnden och visar hur viktigt det är med etologisk kompetens i de djurförsöksetiska nämnderna, sa Emma Brunberg, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige, då.

Att kornas behov av sommarbete plötsligt skulle ha ändrats knappt två år senare verkar orimligt. Hur ser du på att det finns önskemål från producenterna att vilja hålla kor inne sommartid? 
– Konsumenterna vill att kor ska få gå på sommarbete. Vi vet att korna mår bättre av bete. Om vi vet att konsumenterna och korna vill samma sak, då är det oetisk att ta bort det självklara mervärdet! säger Emma Brunberg i dag.

Vad tänker du om att en i grunden likadan ansökan skickats till en ny nämnd?
– Jag tycker inte att systemet är fungerande om man kan skicka in en i stort sett samma ansökan till en ny nämnd, om man inte är nöjd med beslutet som den första nämnden fattade. Det finns andra mer korrekta vägar att gå för att överklaga beslut. Däremot är det bra att även Uppsalanämnden tog ett korrekt beslut när ansökan avslogs, säger Emma Brunberg.

Den här gången gällde ansökan 1 500 kor vilka skulle hållas inne i moderna mjölkstall under 18 månader. Försökets titel var ”Försämras mjölkkors välfärd under inomhusvistelse sett över en längre tidsperiod?” och skulle sträcka sig fram till och med hela år 2025. Uppsala djurförsöksetiska nämnd motiverar sitt beslut om avslag så här:

”Sökanden anför att skälen till att denna studie bör utföras är att Sverige bör öka sin självförsörjning av mejeriprodukter, men nuvarande betesregler (som kräver platsbundna resurser), i vissa fall har negativ inverkan på mjölkproducerande företags expansionsmöjligheter. I vissa regioner kan tillgången på stallnära bete vara en begränsande faktor. Nämnden anser i och för sig att syftet skulle kunna överväga lidandet för djuren men anser inte att sökande belägger detta på ett övertygande sätt. Detta särskilt eftersom åtgärden, att neka besättningar med mjölkkor bete under sommarhalvåret, går stick i stäv med gällande lagstiftning.”

Syftet med försöket var att ”Undersöka om, och i så fall hur, mjölkkors djurvälfärd förändras månad för månad under en 18 månaders period av stallvistelse”. Växa Sverige vill testa om kornas djurvälfärd riskerar att försämras över tid inomhus, framför allt efter en period med avsaknad av bete, enligt ansökan.

Men, vilket påpekats i de debattartiklar som skrivits av flera djurskydds- djurrätts- och konsumentorganisationer efter att ansökan från Växa Sverige blev känd, så borde det ”vara en ickefråga att ställa sig, om kor behöver få komma ut på bete eller inte. Kornas möjligheter till rörelse och sociala interaktioner är helt andra på bete än inomhus. Betet är positivt för kornas ben- och klövhälsa. Betesmark som underlag är överlägset både betonggolv och gummibeklädda golv” som det stod i debattartikeln Fler inte färre kor behöver komma ut på bete, vilken publicerades i UNT den 22 december i fjol, där Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt, Vi Konsumenters ordförande Gunnela Ståhle, tillika styrelseledamot i Djurskyddet Sverige och flera andra insatta djurskyddsexperter undertecknade.

Ärendet beslutades på nämndens janaurimöte, efter att ha bordlagt det på sitt decembermöte då det framkommit att en liknande ansökan redan avslagits av en annan nämnd. Beredningsgruppen föreslog att ansökan skulle avslås och Uppsala djurförsöksetiska nämnd gick på beredningsgruppens förslag.

Beslutet kan överklagas.

Text Katarina Hörlin
Foto iStock

Därför vill Växa Sverige få prova att hålla kor inne på sommaren

Sverige behöver en ökad självförsörjningsgrad av mejeriprodukter. En av de begränsande faktorerna för mjölkföretag att kunna expandera är tillgång till stallnära beten. Med denna studie förväntar vi oss att få ett första steg till ökad kunskap om det är möjligt att hålla mjölkkor inomhus utan att deras välfärd påverkas negativt över tid. Så skrev Växa Sverige i sin ansökan.

I ansökan till den djurförsöketiska nämnden i Uppsala preciserar Växa Sverige vad de avser att undersöka. Syftet med studien är att:

  1. Undersöka om, och i så fall hur, mjölkkors djurvälfärd förändras månad för månad under en 18
    månaders period av stallvistelse.
  2. Undersöka om djurhälsonyckeltal (parametrar som är kopplade till djurvälfärd på gårdsnivå och som är uträknade utifrån besättningsdata) skiljer sig åt mellan deltagande besättningar och liknande
    besättningar som förutsätts uppfylla beteslagstiftningen.

    Det första syftet kommer att uppnås genom registrering av flera olika djurvälfärdsmått, kopplade till fysiska förändringar såväl som till kornas beteende och känslotillstånd. Måtten registreras genom
    bedömning av djuren en gång per månad. Resultaten kommer sedan jämföras statistiskt för att se om måtten förändras och om en försämring ses över tid.


”För att undersöka om och hur djurvälfärden förändras över en längre tid i mjölkproducerande
besättningar med förutsättningar för att upprätthålla god djurvälfärd, har en studie initierats som inte behöver etiskt tillstånd under de första cirka 10 månaderna. Ansökan avser att få ett undantag från beteslagstiftelsen under en betesperiod för de besättningar som ingår i ovan nämnda studie för att undersöka hur avsaknad av bete påverkar djurvälfärden på stall under sommaren samt under de efterföljande sex månaderna.”
Källa: Växa Sveriges ansökan till den djurförsöksetiska nämnden i Uppsala

Detta är Växa Sverige

Växa Sverige ägs av sina cirka 6 000 medlemmar och arbetar för en ”hållbar, lönsam och konkurrenskraftig lantbruksproduktion”. De ger rådgivning och service till medlemmarna och har cirka 200 000 mjölkkor i Kokontrollen, ett system som samlar in data om nötkreatur och ger rådgivning till de anslutna gårdarna.

Så motiverades det förra avslaget att hålla kor inne sommartid som togs i en annan nämnd