Så utreder polisen brott mot djur

Djurskyddet Sverige har undersökt hur brott mot djur utreds av polismyndigheterna i landet. Speciella djurhandläggare finns bland annat i Örebro och Halland, medan till exempel Skåne och Värmland saknar särskild djurskyddspolis.

Blekinge. Har ingen särskild djurskyddspolis. Djurrelaterade brott hanteras inom polisens ordinarie organisation. Det finns enskilda utredare som skaffat sig större kompetens om djur än andra. Inga planer finns för närvarande på att införa särskild djurskyddspolis.

Gotland. Polismyndigheten handlägger ärenden rörande brott mot djurskyddslagen, lagen om tillsyn över hundar och katter, bortsprungna djur med mera. Utredningar om brott mot djurskyddslagen och handräckning till länsstyrelsen i tillsynsärenden initieras ofta vid ordningsavdelningen men utreds oftast på kriminalavdelningen.

Gävleborg. Polisinspektör Hans-Olof Sundström handlägger djurskyddsärenden och brott mot jaktlagstiftningen samt har kontakt med länsstyrelsens veterinärenhet. Anmälningar om djurplågeri där anmälaren är anonym eller inte går att styrka på annat sätt, skickas vidare till länsstyrelsen för tillsynsbesök.

– Är inte ”djurpolis” men får ofta den titeln. De här ärendena ökar hela tiden och tar mycket resurser. Hittills i år har vi haft ett tiotal omhändertaganden där hälften är nötbesättningar, berättar Hans-Olof Sundström.

Halland. Polismyndigheten beslutade förra året att tillsätta en person för att på ett effektivt och rättssäkert sätt hantera ärenden enligt djurskyddslagen och djurskyddsförordningen som gäller omhändertaganden av djur. Placeringen är på staben juridik. Sedan den 1 november 2010 arbetar poliskommissarie Helén Berggren med dessa ärenden för hela länet. I vissa fall biträder hon länsstyrelsens djurskyddshandläggare när de behöver handräckning av polis.

– Framtida planering är att jag tillsammans med enhetens jurister ska få utbildning i djurskydd av länsstyrelsen. Därefter ska länets poliser i yttre tjänst få liknande utbildning, berättar Helén Berggren.

Jämtland. Djurrelaterade brott utreds på länskriminalens specialrotel, där det bland annat finns miljöutredare. En av utredarna, inspektör Andrew Sörensson, har en specialistfunktion som fungerar som djurskyddspolis. Han utbildar även andra myndigheter och organisationer i djurskyddsfrågor. I utredningsarbetet samverkar polismyndigheten med bland andra länsstyrelsen och Jordbruksverket.

Jönköping. Har ingen särskild djurskyddspolis. En ärendefördelningsmodell följs, vilket innebär att de djurrelaterade ärendena utreds vid den enhet som ansvar för det geografiska område brottet skett i. Har inga planer på att införa särskilda djurskyddspoliser.

Kalmar. Har ingen särskild djurskyddspolis. Anmälningar om djurrelaterade brott behandlas som en vanlig polisanmälan. Samtidigt kan ett ärende aktualiseras hos myndighetens djurhandläggare, som ett djurskyddsärende enligt djurskyddslagen som underställs länsstyrelsen, eller ett ärende om tillsyn över hundar och katter.

Norrbotten. I dag finns ingen djurskyddspolis men myndigheten rekryterar för närvarande en polis som ska handlägga djurärenden. Arbetsuppgifterna blir bland annat att omhänderta vanvårdade djur, hålla kontakt med djurstall och veterinärer, hitta nya ägare till upphittade hundar och utreda ärenden där djurägare brustit i tillsyn.

Skåne. Har ingen särskild djurskyddspolis. Tillståndssektionen administrerar omhändertaganden, transporter, omplacering, aggressiva hundar, hittedjur och så vidare. Anmälningar om brott mot djur och utredningar av dessa hanteras i den vanliga utredningsverksamheten.

– Vi sneglar på Stockholmspolisens lösning med djurpolis, men förutsättningarna i Stockholm och Skåne är inte riktigt jämförbara, berättar Liselotte Grant, chef för tillståndssektionen.

Stockholm. Har nystartad organisation med djurskyddspoliser. Se artikeln Nu rullar djurpolisen i Stockholm.

Södermanland. Har ingen särskild djurskyddspolis. Brottsanmälningar som rör djur hanteras på samma sätt som övriga brottsanmälningar. I nuläget planeras inte för särskilda djurskyddspoliser.

Uppsala. Brott mot djurskyddslagen och djurplågeri utreds oftast av personal från ekoroteln/miljöbrottsenheten. I dag finns fyra poliser som bland annat arbetar med detta. De utreder även miljöbrott, arbetsmiljöbrott med mera. Brott kan också utredas på andra enheter, exempelvis närpolisområden. Planerar inte för särskild djurskyddspolis.

Värmland. Har ingen särskild djurskyddspolis. När det gäller omhändertagande av djur ansvarar polisen för transport och uppstallning. Enligt tillsynslagen kan polisen förelägga om till exempel koppeltvång eller munkorg. I dagsläget planeras inte för någon speciell djurskyddspolis.

Västernorrland. Sundsvalls närpolisdistrikt, som är det största i länet, har två poliser som utreder brott mot djur. En av dem utreder i huvudsak grova jaktbrott. I Örnsköldsvik finns inte speciellt utsedda djurskyddspoliser, men dessa ärenden utreds av samma utredare som anses speciellt lämpade att utreda dessa brott. (Övriga fem närpolisområden hade inte svarat vid tidningens pressläggning.)

Västmanland. Brott mot utfärdat hundförbud och beslut om förelägganden, som koppeltvång och munkorg, hanteras av respektive närpolisområde. Djurplågeriärenden hanteras av speciell person på Eko-roteln. Har sedan en tid tillbaka en speciellt utpekad djurpolis som bland annat handlägger farliga hundar, handräckningar i djurskyddsärenden samt följer upp anmälningar om djur som far illa.

Västra Götaland. Har ingen särskild djurskyddspolis. Respektive polisenhet tar emot anmälningar som rör djur. Om det bedöms handla om ett brott går ärendet vidare till en beslutsfunktion. Inga planer på att inrätta särskild djurskyddspolis.

Örebro. Har särskilda utredare för bland annat djurskyddsärenden på sina lokala utredande enheter i Örebro, Karlskoga, Hallsberg och Lindesberg. Till det finns speciella djurhandläggare på den centrala tillståndsenheten. Där hanteras, förutom tillstånd, ärenden om omhändertaganden av djur, vanvård eller ärenden där ägaren drabbats av brott och ingen anhörig kan ta hand om djuret/djuren.

Östergötland. Har ingen särskild djurskyddspolis. Djurärenden utreds av respektive polisområde. Planerar inte för särskild djurskyddspolis.

Polismyndigheterna i Dalarna, Kronoberg och Västerbotten har inte svarat på Djurskyddet Sveriges frågor om hur brott mot djur utreds.