Spödrivning förbjuds inom svensk travsport 2022 – ST:s vd Maria Croon berättar om bakgrunden till det historiska beslutet


TEMA KÖRSPÖ. Hästarnas välmående är vårt största ansvar. Det är därför vi kontinuerligt har skärpt vårt regelverk gällande användandet av körspö, säger Maria Croon, vd Svensk Travsport. Nästa år förbjuder de körspödrivningar.

Vid årsskiftet 2021/2022 ändras § 60 i Svensk Travsports reglemente. Det blir förbjudet att driva hästen med spö.
– Den nya regeln säger uttryckligen: ”Drivning av hästen är inte tillåten. Endast korrigering och lätt maning är tillåten.” Det är en tydlig markering att det behövs en förändring i användandet av körspöt, berättar Maria Croon, vd, Svensk Travsport, ST.

Varför fattar ni beslutet att förbjuda spödrivning just nu?
– Den förändring vi gör nu kommer av en gemensam dialog och ett arbete som pågått under längre tid. Men regelskärpning och tuffare påföljder är bara ett av många verktyg. Vi arbetar för en förändring där man ska göra rätt för att det är rätt, inte för att man är rädd för bestraffningar. Här handlar våra insatser mer om kommunikation och utbildning, förklarar hon.

I dag missar bandomarna många drivningar. Spöhanden kan vara skymd och det är svårt att hinna bedöma alla ekipage som är ute samtidigt, vilket Mirielle Melani Johansson visar i sin studie Spödrivning i svenska travlopp. Där framgår också att det finns ett mörkertal av felaktiga drivningar, som aldrig upptäcks såvida man inte, som hon, närstuderat loppen på film i slowmotion i efterhand.

Hur ser ni på risken att när de nya reglerna träder i kraft 2022 kan det bli svårt för domarna att hinna se om det är en lätt maning och inte en drivning?
– Det är alltid en utmaning, som i alla sporter, att göra hundraprocentiga bedömningar. Vår ambition är dock att regelverket ska bli tydligare och därmed lättare att följa för både aktiva och för de domare som ska döma. Vi gör också en förändring där måldomarna, som tidigare varit kopplade till respektive bana, nu kommer att arvoderas och få sitt uppdrag direkt från Svensk Travsport. I samband med detta kommer också kraven på domarna att höjas och vi som förbund kommer ha bättre kontroll på bedömningsnivån. Samtidigt utvecklas också ständigt tekniken som underlättar att vi kan säkerställa regelefterlevnad.

Hur definierar ni en ”lätt maning”? Hur skiljer det sig från en ”maning”?
– I reglementet definierar vi det som: Lätt maning innebär maning med små hand- och/eller armrörelser utan att kraft läggs bakom rörelsen. All korrigering och lätt maning ska alltid vara vårdad och inte utsätta hästen för onormal press.

Vilka straff kommer att vara kopplade till överträdelse av drivningsförbudet?
– Det finns en detaljerad påföljdsmall som baseras på loppets förstapris, hur många lopp kusken kört i år samt andra parametrar som påverkar eventuellt bötesbelopp. Där anges också att påföljden, böter och avstängning, dubbleras eller tripplas beroende på hur allvarlig förseelsen var och om det upptäcks märken efter körspö på hästen efter loppet, svarar Maria Croon.

Genom åren har röster höjts för att slopa körspö helt på svenska travlopp, för att slippa alla felaktiga spödrivningar. Det skulle enligt förbudsförespråkarna både höja allmänhetens förtroende för sporten och djurskyddet för hästarna. Å andra sidan hävdas spöets viktiga roll som säkerhetsredskap av många kuskar. Anser ni att ett körspö är nödvändigt?
– Ja. Rätt använt är körspöet viktigt för att kunna korrigera och kommunicera med hästen. Marginalerna är små och säkerhetsaspekten är viktig.

I somras aktualiserades frågan om spödrivning och djurskydd när Länsstyrelsen i Skåne beslutade att ge kusken Joakim Lövgren spöförbud i ett år, efter att den häst han kört vid en efterföljande dopingkontroll visade sig ha märken. Spöförbudet har inhiberats till dess att ärendet fått en rättslig prövning. Svensk Travsport har uttalat sitt stöd för kusken och ska hjälpa honom att överklaga. I en intervju säger du att ”det är en avvägning om förbundet ska hjälpa enskilda aktiva men här anser vi att det är principiellt viktigt. Proportionerna kan ifrågasättas. Det vill vi vara med och göra.”

Vad hoppas ni att den rättsliga prövningen ska visa?
– Länsstyrelsens agerande och process i just det här ärendet har varit helt annat än brukligt och därför valde Svensk Travsport att stötta Joakim Lövgren i överklagandet till Förvaltningsrätten. Det är viktigt att sporten och våra aktiva får tydliga spelregler. Det handlar om rättssäkerhet och proportionalitet på straffet. Som sport har vi delat ut en bestraffning enligt reglementet i det här ärendet. Banveterinären gjorde därefter bedömningen att det även kunde vara ett brott mot djurskyddslagen och enligt de rutiner som finns så valde banveterinären därför att lämna ärendet vidare till Länsstyrelsen. Det är helt i sin ordning, men därefter är agerandet från Länsstyrelsen som sagt väldigt annorlunda än vanligt. Så för oss rör frågan mer att få klarhet i hur länsstyrelsens hanterande av dessa ärenden ska se ut, förklarar Maria Croon.

”Det är väldigt anmärkningsvärt att en annan myndighet går in och dömer travsportens aktiva utifrån egna standarder och inte sportens reglemente”, skrev du i ditt vd-brev i somras. Men vad tänker du kring länsstyrelsens utgångspunkt att de utgår från djurskyddslagen som säger att ”Djur får inte agas, tillfogas skada eller överansträngas”?
– Länsstyrelsen har ett viktigt uppdrag som oberoende kontrollinstans och de, tillsammans med banveterinären, är till för att säkerställa djurskyddet på våra tävlingar. Det är självklart att de också oberoende av vårt reglemente ska kunna driva ett ärende vidare. Det som vi som förbund reagerat på är processen kring det här ärendet, svarar Maria Croon.

Länsveterinärerna tog år 2017 i en skrivelse till Svensk Travsport upp att de behöver mer kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med felaktig spödrivning och gav exempel på föreläggande som att ”förbjuda kusken att använda spö felaktigt, eller förbjuda spö under en viss tid eller under vissa förutsättningar. Föreläggandet kan förenas med vite. Om en spödrivning uppfyller definitionen för misshandel av djur har länsstyrelsen en skyldighet att meddela djurförbud om det inte är uppenbart att det inte kommer att upprepas”. Ändå verkar många väldigt förvånade över att de nu efter fyra år gör det de flaggat för.

Vad tänker du kring det, att länsstyrelsen redan har skrivit att de anser att det behövs mer kraftfulla åtgärder?
– Vi har ett stort ansvar för att de hästar som tävlar i vår sport ska må bra och att vara kompatibel med djurskyddslagen är viktigt av många skäl. Svensk Travsport har sedan flera år tillbaka skärpt reglementet kring användande av körspöt ett antal gånger. Det har också gjort att vi troligtvis har det tuffaste regelverket av alla länder som arrangerar travlopp. Men vi kan alltid göra mer och mycket av det som stod i skrivelsen från 2017 är saker vi tagit och tar på största allvar. Att det behövdes ytterligare åtgärder är en av orsakerna till att reglementet nu förändras och att reglerna skärps, svarar Maria Croon.

Text Katarina Hörlin
Foto Svensk Travsport

Det nya året 2022 innebär nya regler i ST:s tävlingsreglemente för körspöet.

Intervjun gjordes under tidig höst och artiklarna har tidigare publicerats i Tidningen Djurskyddet nr 3, 2021.

Läs fler artiklar på temat Körspö här:

Unik studie över spödrivning i svenska travlopp

Djurskyddet Sverige: All spödrivning ska vara förbjuden

Spöförbudet som skakade trav-Sverige

Hon efterlyser vetenskapliga belägg för körspöets funktioner