Regeringen ska utreda kameraövervakning i slakterier

Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att analysera möjligheten att införa kameraövervakning i svenska slakterier.

Den särskilde utredaren är kammarrättslagman Peder Liljeqvist, vid Kammarrätten i Stockholm. Han ska senast den 31 maj 2023 redovisa sin utredning där han ”analyserat hur kamerabevakning skulle kunna användas på slakterier för att stärka djurskyddet och föreslå hur ett krav på kamerabevakning skulle kunna utformas”.

För att kamerabevakning ska kunna införas behöver ett antal frågor lösas, bland annat för det praktiska och ekonomiska ansvaret. ”Utredaren behöver också överväga frågor om hanteringen av det inspelade materialet, skydd för den personliga integriteten och sekretess”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Flera andra länder, som Nederländerna, har redan infört frivillig kameraövervakning på sina slakterier. Ett problem, utöver det självklara att för de djur som utsätts för olika former av lidande är det redan försent när filmerna väl tittas på, är de enorma mängder av filmat material som måste gås igenom. Utredaren har som en av sina uppgifter att analysera ”vem som bör ha tillgång till det inspelade materialet och i vilka syften och av vem det får användas”.

– I Sverige har vi högt förtroende för vår djurskyddsnivå och det vill regeringen värna genom hela livsmedelskedjan. Nu påbörjar vi en analys om kamerabevakning på slakterier kan bidra till att ytterligare stärka djurskyddet. Samtidigt ska hänsyn tas till att undvika ökad administrativ börda för berörda slakterier och myndigheter, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg i en presskommentar.

I Sverige slaktas mer än 115 miljoner djur varje år på slakterier. De får enligt djurskyddslagen inte utsättas för onödigt obehag och lidande. De ska hanteras och drivas lugnt, samt avlivas omgående om de skadats under transporten.

Under 2021 gjorde länsstyrelserna 31 kontroller på slakterier, enligt redovisningen Nationell djurskyddsrapport 2021 – En redovisning av kontrollmyndigheternas arbete. 2020 gjordes 37 kontroller, 2019 gjordes 44 kontroller och 2018 utfördes 71 kontroller.

”Det är mycket få kontroller vilket gör analysen av resultatet osäker. En ytterligare faktor som gör resultatet osäkert, är att länsstyrelser ibland använder slakterichecklistan när de kontrollerar s.k. svartslakterier, dvs. icke tillåtna verksamheter. Detta gör att det är svårt att veta hur resultatet för slakterier verkligen ser ut.” konstateras i rapporten. Från livsmedelsverkets officiella veterinärer på slakterier kom 1 808 informationer 2021.

”Både Livsmedelsverkets och länsstyrelsens kontroller visar att det förekommer brister vid de mest kritiska momenten, bedövning och avlivning”, slår den nationella djurskyddsrapporten fast.

Genom åren har missförhållanden avslöjats på svenska slakterier: Djur som blivit slagna, bedövning som inte verkat innan avblodning och djur som på andra sätt farit illa. Flera partier och organisationer har under lång tid fört fram krav på att verksamheten filmas. Djurskyddet Sverige kräver i sitt principprogram att kameraövervakning införs på slakterier.

Text Katarina Hörlin
Foto Alex Knight, Unsplash


Detta vill regeringen utreda om kameraövervakning

Följande punkter är några av de frågor som regeringen vill få utredda innan den tar ställning till om kameraövervakning på slakterier ska införas.

Utredaren ska analysera och ta ställning till:

  • vilka moment i hanteringen av levande djur som bör bli föremål för kamerabevakning
  • vem som bör ansvara för och bekosta den utrustning som krävs för kamerabevakningen
  • hur materialet bör sparas och under hur lång tid
  • om användning av kamerabevakning på slakterier skulle kunna göra det möjligt för berörda myndigheter att förändra genomförandet av den offentliga kontrollen för att förbättra kontrollen, minska kostnaderna eller underlätta för slakterierna
  • behovet av skydd för den personliga integriteten och göra en integritetsanalys, samt lämna nödvändiga författningsförslag.

    Källa: Regeringen och kommittédirektivet från Näringsdepartementet, vilket kan läsas här i sin helhet:
    Stärkt djurskydd på slakterier genom kamerabevakning


Läs mer om kameraövervakning på slakterier

Tidningen Djurskyddet har genom åren bevakat frågan om kameraövervakning på slakterier. Här finns några av artiklarna: