Minken kvar i buren

Förbud mot obedövad kastrering av smågrisar, förbud mot sexuellt utnyttjande av djur samt hårdare krav på djurtransporter. Riksdagen har röstat igenom några små men viktiga förbättringar för vissa av djuren. Minken blir däremot kvar i buren.

Riksdagen tog nyligen ställning till motioner om djurskydd från de politiska blocken. Miljöpartiet hade motionerat om ett förbud mot kastrering av smågrisar utan bedövning. I Sverige kastreras hangrisar som ska födas upp till slakt då de är två till sju dagar gamla. Orsaken är att köttet från vissa galtar annars kan lukta och smaka illa.

Att det här gör ont på grisarna är expertisen enig om. Trots det reserverade sig regeringspartierna mot beslutet att införa ett förbud mot obedövad kastrering. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson tror att om priset stiger på det svenska köttet kommer handeln att välja billigare kött från utlandet. Eftersom de rödgröna partierna och Sverigedemokraterna var överens så förlorade regeringen omröstningen. Den får nu i uppdrag av riksdagen att ta fram en lag mot obedövad kastrering.

– Ett steg på vägen mot att åtgärda djurskyddsproblematiken kring smågriskastration, men ingen hållbar lösning. Även med en korrekt utförd bedövning är dödligheten större bland kastrerade smågrisar än bland dem som inte kastreras. Lokalbedövningen under ingreppet tar inte heller bort smärtan från såren dagarna efteråt, säger veterinären Johan Beck-Friis, förbundsstyrelseledamot i Djurskyddet Sverige.

Den mest djurvänliga metoden enligt honom är vaccination så att könslukten stannar av. Då uppstår aldrig lukten. Vaccin finns redan på marknaden.

– Tyvärr vill delar av slakterinäringen inte hantera kött från vaccinerade grisar på grund av rädsla och okunskap om metoden. Såväl grisbönder som handel säger i dag ja till vaccination, säger han.

Alla befintliga studier visar också att vaccination inte kostar mer för bonden än kastration. Priset för vaccinet kompenseras av att färre smågrisar dör och att de vaccinerade grisarna ger mer kött efter slakt.

En annan motion handlade om förbud mot tidelag. Ända sedan 1940-talet har Sverige saknat en lagstiftning som uttryckligen förbjuder människor att ha sexuellt umgänge med djur. Även om allianspartierna ville invänta en utredning, är alla riksdagspartier numera överens om att det behövs en sådan lagstiftning.

Riksdagen ber också regeringen att ta initiativ i det fortsatta arbetet med att förkorta djurtransporterna. I Sverige finns en maxgräns på åtta timmar, till skillnad från övriga EU där transporterna kan pågå i flera dygn.

Kraven på förbättringar för minkarna fälldes av regeringspartierna och Sverigedemokraterna. Trots att den statliga pälsdjursnäringsutredningen från 2003 rekommenderade att minknäringen helt eller delvis borde läggas ned om man inte senast 2010 lyckats leva upp till kravet i djurskyddslagen.

Riksdagen avslog också en mängd andra motioner om djurskydd som bland annat handlade om förbud mot djur på cirkus, förbud mot djurpornografi, förbud mot hönsburar, minimering av antalet djurförsök, talerätt för djurskyddsorganisationer i rättegångar som rör brott mot djur samt en lag om märkning och registrering av katter.

Minkarna kan ändå hoppas på vissa förbättringar när nu Jordbruksverket föreslagit nya föreskrifter för uppfödning av minkar och andra djur för pälsprodukton. Enligt verket ska dessa förbättra djurvälfärden och få bort stereotypier.

Utöver bomaterial ska djuren ha tillgång till föremål som stimulerar till lek, tuggning, utforskning och fysisk aktivitet. Minkarnas burar blir något större genom att en andra våning läggs på ovanför standardburen.

– Forskning och erfarenheter från minknäringen visar att inget av detta är tillräckligt för att helt komma tillrätta med stereotypa beteenden hos minkar. Vårt krav på rätt till naturligt beteende blir inte uppfyllt då det inte ställs tillräckliga krav på utrymme i burarna eller tillgång till rinnande vatten, säger Sven Stenson, förbundsordförande, Djurskyddet Sverige.

Djurskyddet Sverige ser positivt på de föreslagna kraven på utbildning för pälsdjursuppfödarna och en ökad närvaro av veterinärer på farmerna.

Förslaget är ute på remiss fram till den 2 september och Djurskyddet Sverige kommer att lämna sina synpunkter.