Så tycker partierna om betet

TEMA BETE: Tidningen Djurskyddet har frågat riksdagsledamötena i Jordbruksutskottet vad de tycker om dagens beteskrav för kor i lösdriftsstallar och vilka förändringar de vill se.

Socialdemokraterna, Matilda Ernkrans
– Vi anser inte att beteskraven ska försämras. Det är tillsammans med vårt starka djurskydd och andra höga miljökrav en del av svensk mats mervärde som är viktigt för konsumenterna. Dessutom, om vi i Sverige skulle ta bort djurskyddskrav och miljökrav som går utöver vad andra länder gör skulle det i princip bli olagligt för kommuner och landsting att i den offentliga upphandlingen köpa svensk mjölk. De måste då köpa den billigaste.

Centerpartiet, Kristina Yngwe
– Beteskravet och den svenska djurskyddslagstiftningen tillkom under 80-talet och mycket har förändrats sedan dess, inte minst i fråga om hur produktionen bedrivs. Därför finns det all anledning att se över regelverket igen för att se hur man kan förenkla, underlätta, ta bort byråkrati och anpassa till hur dagens förutsättningar ser ut. Allt detta givetvis utan att riskera den svenska djurvälfärden.

Moderaterna, Ulf Berg
– Från vår sida är vi för en översyn av reglerna. För att minska regelkrångel, men även att vi ser möjligheter att rikta stöd för att betet är viktigt. Morötter istället för lagstiftning.

Kristdemokraterna, Magnus Oscarsson
– Vi vill se över dagens beteskrav så att de är förenliga med den standard som dagens stallar utgör. Vi tycker att en översyn är viktig för att se om lagen kan förändras. När lagen skrevs slutet på 80- talet så var självklart därför att de flesta ko då var uppbundna i ladugårdar, nu är det inte så med dagens moderna stallar.

Miljöpartiet, Stina Bergström
– Vi tycker att det är bra att vi har ett lagstadgat krav på att kor ska få beta under sommarmånaderna. Betet ger bättre hälsa och välmående hos korna och ger även en bättre ekonomi för bonden. Bete gör att kor får utlopp för sitt naturliga beteende och minskar risken för sjukdomar som klövsjukdomar, lunginflammation, juverinflammation och salmonella. Betande djur är något som är viktigt för att hålla landskapet öppet och för att bevara biologisk mångfald. Att ha krav på bete är också något som motiverar konsumenter att köpa svenskt.

Folkpartiet, Lars Tysklind
– Folkpartiets utgångspunkt är alltid att djurvälfärden står i fokus och eventuella förändringar av dagens regler vad gäller beteskrav kräver att djurvälfärden på intet sätt försämras. I grunden är beteskravet bra. Moderna lösdriftshallar har dock gett nya förutsättningar, som kan motivera en översyn av den exakta utformningen av beteskravet. Övertygad om att de flesta djurägare vill fortsätta med att släppa ut sina kor på bete som idag.

Vänsterpartiet, Jens Holm
– Vi vill inte ändra på dagens beteskrav. Det är viktigt för mjölkorna och deras rätt till naturligt beteende att komma utomhus och beta. Fler lantbruksdjur borde erbjudas möjlighet till utevistelse.

Sverigedemokraterna, Martin Kinnunen
– I dagsläget har vi inga förslag om förändringar av beteskravet utan vi tittar på andra förslag om sänkt dieselskatt till dansk nivå och ökade djurvälfärdsersättningar för att kompensera mjölkbönderna och öka deras konkurrenskraft.

TEXT: Elsa Frizell