Djurskyddet Sverige JO-anmäler Jordbruksverket

På tolv hemliga gårdar pågick under 2014 ett djurförsök på grisar. Försöket fick tillstånd från etiska nämnden att pågå i ett år  men Jordbruksverket påstår att det får fortsätta i fem år.  Jordbruksverket  tolkning skulle medföra att alla djurförsök i Sverige skulle få pågå i fem år oavsett tiden som angetts i ansökan.

Målet för branschorganisationen Svenska Pigs djurförsök var att minska smågrisdödligheten och öka produktiviteten genom att fixera av suggan, ha grisarna i trängre utrymmen och avvänja smågrisarna tidigare. Fixeringen av suggan innebär, att hon är inspärrad i en järnbur där hon inte kan gå, vända sig, klia sig, eller böka. Under försöket spärrades suggan in några dagar när hon hade grisat men även under flera dagar då hon skulle komma i brunst igen. Studierna finansierades med över en miljon från Jordbruksverket och för att få utföra dem fick Svenska Pig undantag från djurskyddslagen från Malmö-Lunds djurförsöksetiska nämnd.

I den djurförsöksetiska nämndens beslut står att försöket får pågå ett år från dess att det påbörjas och att beslutet gäller i fem år. Studien skulle slutrapporteras i december 2014. Under Jordbruksverkets referensgruppsmöte för gris i februari i år uppgavs det dock att nämndens beslut gäller i fem år och att suggorna hålls på samma sätt som tidigare i försöket.
-Det framkom då att Jordbruksverket feltolkat den etiska nämndens beslut, säger Karina Burlin.

I sin vägledning till länsstyrelserna, som är den myndighet som har ansvar att kontrollera att gårdarna följer djurskyddslagstiftningen, har Jordbruksverket gett samma information. Försöket får pågå i fem år. Djurskyddet Sverige JO-anmäler därför Jordbruksverket för bristerna i sin roll som kontrollmyndighet av djurskydd.
– Det är av största vikt att ärendet behandlas skyndsamt eftersom det har stor principiell betydelse för alla djurförsök i Sverige, pågående som framtida, om Jordbruksverket felaktiga tolkning består, säger Karina Burlin.