Behövs beslut om husrannsakan om polisen följer med vid en djurskyddskontroll?

POLISPERSPEKTIV. Polisen Mikael Åslund ger sitt perspektiv på en vanlig föreställning som möter djurskyddskontrollanter när de har poliser med sig under en kontroll.

Hej Mikael!
Förhållandevis sällan behöver polisen följa med djurskyddskontrollanter när de ska utföra en kontroll, men när de är med så är en vanlig uppfattning hos djurägare att polisen måste ha ett beslut om husrannsakan.
Vad gäller? Behöver polisen ha beslut om husrannsakan när de följer med djurskyddskontrollanter som ska kontrollera hur djur har det hos privata djurägare?
Fundersam

Hej Fundersam!
Vad roligt att du vänder dig till Tidningen Djurskyddet med din fråga. Jag har själv fått frågan från djurhållare, personal från länsstyrelsen och polisen, med vilket lagstöd polisen bereder sig tillträde till utrymmen där djur ska kontrolleras eller omhändertas. För att svara på frågan på ett så enkelt sätt som möjligt delar jag upp den i två frågor och svar. Ett förvaltningsrättsligt och ett brottsutredande.

FÖRVALTNINGSRÄTTSLIGT: Länsstyrelsen är kontrollmyndighet för djurskyddslag (2018:1192), och med det menas att de har en skyldighet att kontrollera att lagen efterlevs. Det innebär i praktiken att länsstyrelsen ska göra djurskyddskontroller och kontrollera om någon anmäler att ett djur far illa eller hålls under undermåliga förhållanden. Länsstyrelsen har stöd i djurskyddslagen för att utföra kontroller och djurhållarna ska lämna den hjälp som behövs för att länsstyrelsen ska kunna utföra kontrollen. Om djurhållaren motsätter sig länsstyrelsens kontroll eller hindrar länsstyrelsen från att omhänderta ett djur får länsstyrelsen begära handräckning av Polismyndigheten. Handräckning av Polismyndigheten får länsstyrelsen endast begära om det kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan polismans befogenhet att bruka våld enligt 10 § polislag (1984:387) eller det annars finns synnerliga skäl. I rubriken till 20 § polislagen står ”särskilda befogenheter till husrannsakan och liknande åtgärder”, vilket jag tror är förklaringen till varför frågan om husrannsakan uppkommit.

Med husrannsakan enligt polislagen är syftet att Polismyndigheten antingen biträder länsstyrelsen eller ska omhänderta egendom. Den som beslutar om husrannsakan enligt Polislagen regleras av Polismyndighetens arbetsordning och det är inte polismannen på gatan. I normala fall är det som lägst stationsbefäl eller gruppchef. Polisman kan inte besluta med stöd av polislagen.

BROTTSUTREDNING: När det kommer till brottsutredningar som berör djur handlar det om djurplågeri alternativt brott mot djurskyddslagen. Polismyndigheten är den myndighet som ska utreda brott. När polisen utreder brott regleras det i rättegångsbalken (1942:740) vilka tvångsmedel polisen kan använda. I dagligt tal brukar man säga att husrannsakan är ett av verktygen polisen har i sin verktygslåda för att utreda brott.

Husrannsakan enligt rättegångsbalken skiljer sig väsentligt från den förvaltningsrättsliga husrannsakan enligt polislagen. Husrannsakan enligt rättegångsbalken regleras i 28 kap och syftet är att ge polisen förutsättningar för att utreda brott. Det ställs dock vissa minimikrav för när polisen får besluta och genomföra en husrannsakan.

Kraven är bland annat att:
• brottet måste ha fängelse i straffskalan
• polisen ska söka efter föremål som kan tas i beslag (exempelvis stöldgods och narkotika)
• polisen ska utröna omständigheter av betydelse för utredningen (brottsplatsundersökning)
• det handlar om förverkande, att egendom som tillkommit genom brott, som kontanter via
narkotikaförsäljning, ska tas ifrån vederbörande
• det ska finnas en skälig misstanke
• husrannsakan får ske hos annan än den som är skäligt misstänkt för brott om brottet begåtts hos
honom eller henne
• polisen ska eftersöka den som ska gripas, anhållas eller häktas, hämtas till förhör som misstänkt för brott.

Det är undersökningsledaren som beslutar om husrannsakan, men polisman får besluta och genomföra en husrannsakan om det är fara i dröjsmål. Så svaret på frågan är att polisen måste ha beslut om husrannsakan, men det svaret är inte komplett. Det kompletta svaret är att polisen måste ha beslut om husrannsakan enligt polislagen för att biträda länsstyrelsen vid djurskyddskontroll.

Men min uppfattning är att det är olyckligt att man använder samma ord, ”husrannsakan”, när det har så olika innebörd. Det vore därför bättre om man i stället sa att polisen biträder länsstyrelsen med handräckning vid djurskyddskontroll. Längre fram återkommer jag till vad som krävs för att länsstyrelsen får begära handräckning av Polismyndigheten och vad som gäller för att Polismyndigheten ska kunna biträda.

Trevlig höst!

Mikael Åslund

är polis med lång
erfarenhet av frågor
som rör djur och djurskydd.