Vargjakt även i vinter

Det blir vargjakt även i vinter. Trots oklarhet om hur stor vargstammen är i dagsläget och trots att EU-kommissionen ställt kritiska frågor om förra vinterns vargjakt.
– Regeringen avser gå vidare för att licensjakt ska genomföras även 2011, säger miljöminister Andreas Carlgren (C).

Efter att Djurskyddet Sverige, Naturskyddsföreningen, WWF och Svenska Rovdjursföreningen anmält förra vinterns licensjakt på varg till EU-kommissionen har EU-kommissionen ställt en lång rad kritiska frågor till Sverige. Den undrar till exempel om bevarandestatusen för vargpopulationen var gynnsam innan licensjakten och om det i så fall finns vetenskapliga belägg för detta.

Kommissionen ställde också frågor om renskötselområdet och storleken på det. Anledningen är att riksdagen beslutat att renskötselområdena ska vara fria från varg. EU-kommissionen undrar hur den politiken passar med det faktum att det är nödvändigt att upprätthålla/förbättra kontakten mellan olika vargpopulationer.

Kommissionen undrar också om jakten utfördes under strängt kontrollerade former och varför jakten inte var mer riktad till exempel på att fälla vargar som inte var alfadjur. EU-kommissionen skriver att ”det förefaller som om licensjakten och den nya vargpolitiken har gjort bevarandestatusen för vargen mindre gynnsam.” Den undrar också om licensjakt planeras att äga rum vintern 2010/2011.

Regeringens svar till EU-kommissionen får skarp kritik av de anmälande organisationerna.

– Regeringen har dåligt underbyggda svar och tveksam argumentation. Det står klart att beslutet som ledde till att 28 vargar sköts fattades på ytterst svaga grunder, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

– Vi förutsätter att regeringen inväntar EU-kommissionens fortsatta reaktion innan man ger klartecken för fortsatt licensjakt, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare i Djurskyddet Sverige.

Det råder också stor oklarhet om hur stor vargstammen är i dagsläget. Enligt den nya rovdjurspolitiken får stammen inte innehålla mer än 210 individer men inte understiga 20 föryngringar.

Viltskadecenter har i dagsläget endast kunnat konstatera cirka 13 föryngringar.

Trots alla oklarheter planerar Naturvårdsverket för att i december fatta beslut om licensjakt på varg 2011.

– Vi är satta att följa beslutet, oavsett vad vi själva tycker, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Miljöminister Andreas Carlgren befann sig i Japan på möte om biologisk mångfald när Djurskyddet Sverige ställde frågor om licensjakten. Miljödepartementet svarade därför på frågorna via pressekreterare Lennart Bodén:

– Regeringen avser gå vidare för att licensjakt ska genomföras även 2011 för att vargstammen ska hållas på den tillfälliga nivå som riksdagen beslutat, berättar han.

Kommer licensjakt att ske kommande vinter även om EU-kommissionen inte hinner komma med ett avgörande på överklagandet?

– Ja, regeringen avser att fullfölja Riksdagens tydliga beslut om rovdjurspolitiken.

Ett av syftena med licensjakten var ökad acceptans för varg (framgår bland annat av miljödepartementets svar till EU-kommissionen). Statistik från Brå visar att den illegala jakten i själva verket ökat under året. Hur ställer sig regeringen till det?

– Regeringen har aldrig använt det faktum att det tyvärr förekommer illegal jakt som skäl för att tillåta licensjakt. Det handlar om acceptans i ett bredare perspektiv.

Ett annat syfte var att öka acceptansen för inplantering av varg. Efter jakten visade det sig att många jägare är emot inplantering. Hur resonerar regeringen kring det?

– Licensjakten förutsätter att inplantering sker och vice versa. Det är uteslutet att bara den ena delen av rovdjurspolitiken skulle genomföras.

När inplantering kommer att ske är inte klart.

– Naturvårdsverket arbetar för genetisk förstärkning genom nya vargar. Den faktiska förstärkningen kommer dock inte att ske före vinterns jakt.