EU granskar svenska vargjakten

EU-kommissionen har nu anmält den svenska vargjakten som ett brott mot EU:s miljölagstiftning.

– Förhoppningsvis ska det här allvarliga misstaget inte upprepas, säger Sven Stenson, förbundsordförande, Djurskyddet Sverige.

Beslutet är ett resultat av den anmälan som Djurskyddet Sverige, Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden gjorde i mars förra året. Sedan dess har ännu en licensjakt ytterligare försvagat den svenska vargstammen.

– Det är viktigt och väldigt positivt att vi får det prövat. Det stärker tanken att vargjakten var fel. Förhoppningsvis ska det här allvarliga misstaget inte upprepas, säger Sven Stenson.

I sin formella underrättelse om överträdelse som skickats till Sveriges regering riktar EU skarp kritik mot beslutet att tillåta licensjakt på varg 2010 och 2011. Den senaste jakten genomfördes trots att miljökommissionär Janez Potocnik, i ett brev till miljöminister Andreas Carlgren, (C), varnade Sverige för att besluta om ytterligare en licensjakt på varg.

Eftersom vargen är en art som omfattas av ett strikt skyddssystem måste varje undantag från skyddet uppfylla en lång rad villkor. Dessa var inte var uppfyllda när beslutet om licensjakt fattades.

Ett av regeringens argument för licensjakten är att få lokal acceptans var varg och för inplantering av varg. Kommissionen konstaterar att det finns en mängd andra sätt att få acceptans än licensjakt, exempelvis genom satsningar på informationskampanjer, folkbildningsarbete, tekniskt bistånd och stöd till särskilt berörda, till exempel djuruppfödare.

Den lokala acceptansen kan också ökas genom att miljöorganisationer och andra parter som är intresserade av viltförvaltning ges möjlighet att överklaga beslut om jakt och annat som rör varg, konstaterar EU-kommissionen.

Att licensjakten skulle ha gett ökad acceptans ifrågasätts då jägare i den svenska pressen klagar över det ”alltför låga antal” vargar som fick fällas enligt 2011 års jaktbeslut.

Kommissionen kritiserar att Sverige satt en övre gräns på 210 vargar, trots avsaknad av vetenskapliga belägg och trots att det inte finns någon möjlighet att sätta ett tak för en art som omfattas av ett så strikt skydd.

Sveriges riksdag tillåter inte etablering i renskötselområdet, vilket gör vargstammen mycket isolerad samtidigt som det försvårar naturlig invandring.

”Följaktligen tycks licensjakten och begränsningen av området ha lett till en mindre gynnsam bevarandestatus för vargen i Sverige, vilken kan komma att förvärras ytterligare i framtiden”, skriver EU-kommissionen.

Sverige hävdar att licensjakten utförs i ”begränsad omfattning”. Kommissionen håller inte med. Under förra året rapporterades totalt 62 kända fall av vargdöd i det svenska beståndet, varav 44 dog under jakt; 28 under licensjakt och 16 under skyddsjakt. De vargar som dödades under licensjakten utgjorde hela 15,3 procent av stammen.

Kommissionen anser inte att inflyttning av varg kan åberopas för att rättfärdiga licensjakten. ”Det är en otillfredsställande och inkonsekvent åtgärd eftersom resultatet ännu är osäkert och i alla händelser ännu inte har realiserats”.

Beslutet om licensjakt på varg 2011 togs trots oklarhet om vargstammens storlek, då inventeringen pågår fram till och med mars. Det innebär att de fullständiga resultaten av inventeringen kommer att vara klara först efter vintern.

”2011 års beslut tycks bygga på otillförlitlig, preliminär information om beståndets storlek”, skriver EU-kommissionen.

Senast den 28 mars ska regeringen ha förklarat sig för EU-kommissionen.

Andreas Carlgren är inte orolig för att Sverige ska hamna i EU-domstolen.

– Jag är övertygad om att vi kommer att kunna skingra de tvivel som kommissionen kan ha om vår vargpolitik, säger han, men säger sedan:

– Det är vår övertygelse att beslut om rovdjurspolitiken i första hand ska tas i Sverige, nära de människor som berörs, inte i huvudsak i Bryssel.

20 vargar fick skjutas vid årets licensjakt på varg. I Dalarna har polisen påbörjat en utredning om jaktbrott, då någon ska ha skjutit en varg mer än vad som var tillåtet.

Liksom förra året blev det många skadskjutningar som inneburit ett svårt och ibland ett långdraget lidande för djuren. Minst två vargar fick varsitt framben avskjutet innan de kunde hinnas upp och dödas.

Liksom förra året siktade jägarna in sig på antingen föräldradjur eller djur ingående i nyetablerade revir. Studier visar att förlust av föräldradjur leder till minskad valpöverlevnad, framför allt i grupper med få individer och då andra vuxna djur saknas i gruppen.

Valpar kan, liksom förra året, komma att gå svältdöden till mötes alternativt utvecklas till djur som kommer att hänvisas till jakt på tamdjur, och då med all säkerhet skjutas i skyddsjakt, då de inte hunnit utvecklas till fullödiga jägare.