Ministern svarar hur kommunerna ska göra

I stora satsningar driver Eskil Erlandsson sin vision om Det nya matlandet. Han vill marknadsföra svenska bönder och vill att skolbarn ska veta varifrån maten kommer. Men några svar på hur kommuner som vill handla mat från djur som haft det bra, det har minister inte. Han hänvisar till utredningen av upphandlingslagen och en spretig rättspraxis.

Hur ska kommunerna kunna ställa krav på djurskydd i sin upphandling?
-Kommunerna har stora möjligheter att ställa krav på den maten som de köper in. Det stora problemet är att kommunerna många gånger inte ställer några krav alls. Jag tycker att kommuner ska ställa krav och dela på upphandlingarna så att även de små företagen kan vara med.

Hur menar du att det stora problemet är att kommunerna många gånger inte ställer några krav alls. Enligt Miljöstyrningsrådets rapport från mars 2012 har 55 procent av kommunerna ställts djurskyddskrav i sin upphandling.
-Frågan om djurskydd har kommit att bli allt viktigare och det är glädjande att flera kommuner nu tycks ha tagit med sådana aspekter vid sin upphandling av livsmedel. Det finns dock en förbättringspotential eftersom det fortfarande finns många kommuner som inte ställer sådana krav vid sin upphandling.

Hur ska kommunerna kunna kontrollera de djurskyddskrav de ställer, på ett sätt som svenska domstolar godkänner?
När det gäller kontroller så måste givetvis den som säger sig uppfylla vissa krav vid en upphandling också göra detta. Kontrollen ska därför inte se annorlunda ut på detta område än på andra.

Kan du förtydliga hur de ska kontrollera? Det är precis på den punkten som till exempel Rättviks kommun fastnat i sin upphandling trots att de ställt liknande krav som Sigtuna kommun?
-Kontrollen ska fungera på samma sätt vare sig det gäller ambulanser eller köttbullar. Det är viktigt att man följer upp vad man har upphandlat. Sedan får rättspraxis utvisa vilka krav som går att ställa.

Hur arbetar du för att underlätta för kommunerna att upphandla med djurskyddskrav?
-Miljöstyrningsrådet, har sökt och beviljats projektpengar inom ramen för visionen om Sverige – det nya matlandet. Miljöstyrningsrådet arbetar med att ge råd och vägleda för hur kommunerna kan ställa krav i upphandlingarna ur både miljö, men även djurskyddsperspektiv.
     Regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag att bland annat utvärdera upphandlingsregelverket ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv. Ett slutbetänkande kommer i november 2012. I delbetänkandet som presenterades i november 2011, konstaterade man att bland annat livsmedelsupphandlingar är särskilt problematiska. 
     I EU pågår ett arbete med att se över upphandlingsdirektivet. Sverige är pådrivande i det arbetet för att möjliggöra att kunna ställa krav på kvalité, miljö och djurskydd.

Vilka framtida lösningar ser du för kommuner som vill ställa djurskyddskrav i sin upphandling?
-Offentlig upphandling är en stor och viktig fråga. Jag tror att framtiden ser ljus ut för de kommuner som ställer krav på djurskydd. Det visar inte minst domen som gällde Sigtuna kommun. Något avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen finns dock inte i dagsläget vad gäller prövning av att ställa djurskyddskrav i en upphandling. Detta gör att det fortfarande råder viss osäkerhet på området om vad som är tillåtet eller inte.

Är den svenska lagstiftningen tillräcklig? Kan ett förtydligande i den svenska lagstiftningen hjälpa kommunerna i deras upphandling?
Jag vill åter hänvisa till dels utredningen, dels till det pågående arbetet med översynen av EU:s direktiv om offentlig upphandling. Regeringen har i sitt svar på den grönbok om regelverket som kommissionen tagit fram, uppmärksammat den rättsosäkerhet som kan föreligga när en upphandlande myndighet önskar ställa krav på djurskydd som är längre gående än EU:s minimikrav. Regeringen har uppmanat kommissionen att tydligt ange hur sådana målkonflikter ska lösas.

Vad skulle du vilja säga till kommuner som tvekar att ställa krav på djurskydd i sin upphandling på grund av det osäkra rättsläget?
Ställ krav och ta hjälp av Miljöstyrningsrådet! Kommunerna har stora möjligheter att ställa krav på maten de köper in och det gäller att använda sig av den möjligheten.

De kommuner som använt sig av möjligheten att ställa krav på djurskydd har ju i de flesta fall blivit stämda. Ett exempel är Rättvik som ju ställt liknande krav som Sigtuna men där Kammarrätterna kommer till helt olika domar. Det är mycket kostsamt för kommunen att bli stämda. Kan du utveckla varför kommunerna ska ställa krav på djurskydd i sin upphandling?
Jag värnar om djurskyddet och det är en viktig fråga för Sverige. Både produkt- och produktionskvalitet är viktiga konkurrensmedel som kan användas vid offentlig upphandling. Höga krav på djurskyddet vid offentlig upphandling kan också vara ett incitament för att driva utvecklingen framåt på djurskyddsområdet.