Fler djur ska jagas tycker utredare

Det behövs en särskilt viltmyndighet som ska driva arbetet med jakt och viltförvaltning. Det föreslog regeringens utredare Håkan Larsson igår.

Vi har idag stora viltstammar i samhället, större än på flera århundraden. Därför tycker utredaren att det finns ett behov av att jaga fler djur. Naturvårdsverket som idag har det övergripande ansvaret för både biologisk mångfald och jaktfrågor har lagt för stor vikt på bevarandefrågorna anser Håkan Larsson. En ny viltmyndighet skulle vara drivande i jakt- och viltförvaltningsfrågor och skulle ha ett särskilt uppdrag att främja jakt som näring.

Utredaren Håkan Larsson har haft en expertgrupp knuten till sig med representanter från Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveaskog, Länsstyrelserna, Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen. Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen lyfter i ett särskilt yttrande att de tycker att frågorna ska vara kvar på Naturvårdsverket och inte läggas på en särskild myndighet. Bland annat ifrågasätts hur ansvarsfördelningen mellan myndigheterna skulle se ut i praktiken. Som exempel tar man svårigheterna med att Naturvårdsverket då skulle ansvara för att en art bevaras samtidigt som en annan myndighet beslutar om jakt på samma djur.

Sven-Erik Alhem, styrelseledamot i Djurskyddet Sverige delar den åsikten.
– Vi tycker frågor om viltvård och biologisk mångfald är intimt förknippade och bör vara samlat på Naturvårdsverket som har stor kompetens på området. Man ska undvika att göra nya myndigheter om det inte verkligen behövs eftersom de är förknippade med stora kostnader.

Att ta ett samlat grepp på jaktfrågorna tycker han är bra och anser att Naturvårdsverket ska ta ansvar för de jaktfrågor som nu är delegerat av regeringen till Svenska Jägareförbundet i det så kallade allmänna uppdraget.
-Vi förutsätter att utredaren föreslår att de 34 miljoner kronor som Svenska Jägareförbundet får för informationsinsatser om jakt flyttas över till myndigheter så att allmänheten kan känna större förtroende för att de får en fullständigt sakligt och objektiv information.